نمونه امضا سیاستمداران و ...


سایز امضای هرشخص با اعتماد به نفسش رابطه دارد.

هرچه امضای کسی بزرگتر باشد و فضای بیشتری از کاغذ را اشغال کند، اعتماد به نفس بیشتری دارد و برای خود احترام بیشتری قائل است


/ 2 نظر / 808 بازدید
جوادزاده

کسی که امضای بزرگی دارد کارها را با زحمتی بیش از آنچه مورد نیاز است انجام میدهد و کسی که امضای کوچکی دارد مفید و مختصر عمل میکند و هر کاری را با کمترین انرژی ممکن انجام میدهد.

ننه شفایی

احترام گذاشتن زیادی بخود دلیل تکبر هست که دقیقاً می توان این را اینجا بوضوح دید . و من یکی اصلاً این جمله را قبول ندارم که اگر خودت را دوست داشتی می توانی دیگران را هم دوست داشته باشی بخواهم توضیح بدم 9000کلمه هم کمه پس وقت عزیزت را نمی گیرم .آها مامانها یک دلیل بزرگ حرف من هستند و ترامپ هم تاییدی دیگر بر این حرف .امضای ترامپو ...آخی ننه امضای دایانای متواضع را ..!!!